Ombygning og nybyggeri

Tilslutning af el

 

Sådan får du el til om- og nybyggeri

Du kan få el til dit nybyggeri, så snart vi har installeret en elmåler og forbundet byggeriet med elnettet. Det koster et engangsbeløb – et såkaldt tilslutningsbidrag.

 

Se, hvad det koster i tilslutningsbidrag

Tilslutning til elnettet uden udvidelse af det eksisterende elnet

 

Har du behov for ny forsyning

Når du skal bruge el på en adresse, der ikke tidligere har haft elforsyning, skal du kontakte en installatør. Han udfylder så en installationsblanket og sender den til os. Herefter finder vi det rigtige sted at forsyne dig fra – en såkaldt anvisning. Anvisningen sender vi til din installatør inden for 15 arbejdsdage efter modtagelse af installationsblanketten. For at sikre, at vi behandler din sag til tiden, er det vigtigt, at installatøren meddeler idriftsættelsesdatoen på installationsblanketten.

 

Vær opmærksom på, at du efter 1. april 2016 skal have valgt en elleverandør, før der kan opsættes en måler. Det gælder både for nye  og eksisterende installationer. 

  
Se mere om etablering af anlæg

Færdigt elanlæg

Når din installatør er færdig med elarbejdet hos dig, færdigmelder han det til os. Så ved vi, at vi kan opsætte den elmåler, vi skal bruge til afregning af dit elforbrug. Din installatør aftaler på vegne af dig, hvornår vi skal komme og sætte måleren op. Typisk vil vi kunne opsætte elmåleren inden for syv arbejdsdage. Igen er det vigtigt, at installatøren har udfyldt den ønskede idriftsættelsesdato på installationsblanketten.

 

Installatørens færdigmelding af arbejdet til os er din garanti for, at arbejdet er udført lovmæssigt korrekt.

Tilslutning til elnettet med udvidelse af det eksisterende elnet

 

Har du behov for øget forsyning

Hvis dit behov ændrer sig – og du skal bruge mere el end den nuværende forsyning – skal du kontakte os. Vi vender tilbage inden for to dage for at afklare og afdække dine behov for forsyning af el sammen med dig. Her fastlægger vi også helt basale ting som placering, effekt, tidshorisont mm.

Så snart vi har alle de nødvendige informationer, overgiver vi opgaven til en anlægsspecialist, som herefter er din 'sagsbehandler'. Nu afklares den endelige placering, og du modtager en faktura på det arbejde, der skal udføres.

 

Udførsel af udvidelsen (projektudførsel)

Når du har betalt fakturaen, overgår projektet til udførelsesfasen. Materialer og entreprenør bestilles til udførelse af arbejdet, og vores anlægsspecialist sørger for at være i dialog med dig og byggepladsen om, hvordan vi bedst tilrettelægger og afpasser vores arbejde, samtidig med at der eventuelt skal udføres andet arbejde på byggepladsen.

 

Vær opmærksom på, at tidsrammen for udførelsen af projektet kan variere meget. Som minimum skal du forvente, at der går tre måneder fra endelig afklaring og betaling, til at der er strøm på det anlæg, der skal forsyne dig. Det er derfor meget vigtigt, at du kontakter os i god tid forud for dit projekt. 

  

Færdigt elanlæg

Når projektet er udført, har du et elanlæg, der kan opfylde dine behov for elforsyning, og det sættes i drift. Det er Radius, der ejer anlægget, og du skal derfor ikke bekymre dig om vedligeholdelsen.

 

 

Har du kun behov for midlertidig strøm?

Hvis du kun har brug for strøm i en periode – f.eks. til en byggeplads – kan du få strøm midlertidigt. Du skal kontakte en autoriseret elinstallatør, som sørger for alt det praktiske.

 

Ved midlertidige tilslutninger skal du ikke betale tilslutningsbidrag, men du skal betale for den fysiske tilslutning og for at få den midlertidige installation fjernet igen, når arbejdet er overstået.

​Tilslutning af solceller

 

Ny forsyning

Før du køber et solcelleanlæg (VE-anlæg), bør du kontakte din kommune, som i nogle tilfælde skal godkende opsætningen. Du skal også ansøge Energinet om tilsagns-ID, for senere at være berettiget til betaling for solcellens produktion. Først når du får accept fra Energinet om dit tilsagns-ID, kan du påbegynde dit projekt.
Du skal kontakte en autoriseret elinstallatør, som udfylder en installationsblanket (ISB) og sender den til os sammen med oplysninger om VE-anlægget. Herefter gennemgår vi installatørens oplysninger og indberetter VE-anlægget til Energinet. Det kalder vi en anvisning. Vi laver en anvisning til din installatør inden for 15 arbejdsdage og sender den tilbage til din installatør. 

Bemærk

Der er forskellige regler, alt efter hvornår du har påbegyndt dit projekt, og hvornår du regner med at slutte dit anlæg til elnettet. Det kan have store konsekvenser, hvis du ikke følger den rigtige ansøgningsprocedure. I værste fald vil du ikke kunne opnå pristillæg for dit anlæg.
For nærmere oplysninger se Energinets hjemmeside. www.energinet.dk  under solceller.

​Færdigt solcelleanlæg

Når din installatør er færdig med elarbejdet hos dig, færdigmelder han arbejdet til os. Så ved vi, at vi kan ombytte måleren med en, der er beregnet til afregning af dit solcelleanlæg. Din installatør aftaler på vegne af dig, hvornår vi skal komme og bytte elmåleren. Typisk vil vi kunne bytte en måler hos dig inden for 7 arbejdsdage.


Når vi har oprettet anlægget i Energinet.dk's Stamdataregister, kan du søge Energinet.dk om afgørelse om pristillæg og evt. nettoafregning –  hvis du har fået tilsagn om mulighed for at opnå pristillæg.
Vi oplyser Energinet.dk om det antal kWh, de skal bruge til beregning af anlæggets overskudsproduktion (ifølge den aftale du har indgået med dem). Overskudsproduktion er solcelleanlæggets produktion fratrukket dit eget forbrug.